คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวิตรา คำหอมกุล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชัญญา น้ำใจดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัณณ์ภัสสร ลิ้มศุภรัตน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรานุช เกิดศิริ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนันท์ เพ็ชรปานกัน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิวภัส เสร็จกิจดี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโยษิตา บุญธรรม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวรา ทองเชื้อ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคณิศร แขกนวม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชาพร สำเนียงแจ่ม
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรวดี ใจตรง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : กลุ่มประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :