คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเจตน์ เสร็จกิจดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ฮกฮั็ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ นาคใจเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรเทพ หุ่นศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน ศรีสมบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐถา ดวงจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลาด ศรีธนานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา สีสำลี
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์จิรา ใจหนักดี
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนา นาคใจเสือ
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ พาชะนัย
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา ใจเสือกุล
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวิตรา คำหอมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชัญญา น้ำใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการร่วม ๔ ฝ่าย
ตัวแทนจาก : ผู้แทนนักเรียน
เบอร์โทร :