โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภูดิท มงคลฉัตร
ธุรการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอลงกรณ์ เถียรประภากุล