กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์จิรา ใจหนักดี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่