โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์จิรา ใจหนักดี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่