ครูระดับประถมศึกษา

นางรสสุคนธ์ ศรีธนานันท์

นางสาวปนิธาน ศิลาเหลือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทร์จิรา ใจหนักดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาสนา ดวงมาลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนันทนาภรณ์ ศรีภุมมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววราภร เพียซุย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุนทรี วันดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางณัฐถา ดวงจินดา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนุจรี ศรีละไม้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกรณิการ์ ทองเชื้อ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนวัฒน์ อินสนอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกาญจนา สีสำลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัจฉรา วีระสูตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐพล เสือขำ

นายอลงกรณ์ เถียรประภากุล

นางสายฝน ศรีสมบุญ

นายวินัย สีสำลี

นายภูดิษ มงคลฉัตร