โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวฉัตรี ศรีธนานันท์
ธุรการการเงิน