โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

นายธนวัฒน์ บุญสนอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์