กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล เสือขำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปนิธาน ศิลาเหลือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1