โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล เสือขำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปนิธาน ศิลาเหลือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1