โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา ดวงมาลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย สีสำลี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง