กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา ดวงมาลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย สีสำลี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง