โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนุจรี ศรีละไม้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภร เพียซุย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุนทรี วันดี
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2