โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรณิการ์ ทองเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายวัดผลประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐถา ดวงจินดา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1