ปฐมวัย

นางกมลทิพย์ ใจหนักดี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพิศศิร่า แสงหิรัญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจรัตน์ มีดอนรวก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววาทิณี ช่วยชูกร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจินตนา สุขใส
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวธัญญา แสงหิรัญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกาญจนา อินต๊ะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2