โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
คณะผู้บริหาร

นายฉลาด ศรีธนานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรสสุคนธ์ ศรีธนานันท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ

นางสายฝน ศรีสมบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ

นางกาญจนา สีสำลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทนาภรณ์ ศรีภุมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคลากร