คณะผู้บริหาร

นายประเจตน์ เสร็จกิจดี
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นายฉลาด ศรีธนานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรสสุคนธ์ ศรีธนานันท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ

นางสายฝน ศรีสมบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ

นางกาญจนา สีสำลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทนาภรณ์ ศรีภุมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคลากร