หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

>>>>> หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ

           "มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างการ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมกับวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรศฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก"

>>>>> หลักสูครแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)

           "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ"