พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
     ๑. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
     ๒. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
     ๓. นักเรียนมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
     ๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
     ๕. ผู้บริหารมีการจัดการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และประชาธิปไตย ทำให้สนับสนุนทางการเรียนในทางวิชาการ และงานในด้านอื่นๆ
     ๖. นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา สันทนาการ ปลอดยาเสพติด