วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

   วิสัยทัศน์

     มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม เน้นทางด้านวิชาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิฌศษทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนอย่างทั่วถึง โดยให้นักเรียนเรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน และส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ


    ปรัชญา

     อิทธิง   ปัปโปตุ   อัฏฐตา    ผู้หมั่นใคร่ความเพียร ย่อมบังเกิดผล